Klachtenregeling

Klachten reglement

Alles Kidz Kinderopvang heeft in het kader van de Wet kinderopvang een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Wij hopen uit te dragen dat wij open staan voor de wensen en ideeën, meningen en zorgen van ouders. We zien dan ook graag dat als ouders een opmerking, probleem of klacht over onze dienstverlening hebben, zij dit bij voorkeur eerst bespreekbaar maken bij de direct betrokkene. Indien dit niet mogelijk is of niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Die is te bereiken per email: info@alleskidzkinderopvang.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissie.nl

Indienen klacht

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.
 2. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt het protocol kindermishandeling en gedrag in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Behandeling klacht

 1. De klachtenfunctionaris (de medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt) draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
 2. De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 4. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreffen, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
 5. De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
 6. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Externe klachtafhandeling

 1. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.
 2. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
 3. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De klacht dient binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij de organisatie, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie

[website] - icon-contact

Contact

Naar aanleiding van je vraag nemen wij telefonisch of per e-mail contact met je op. 

Neem direct contact op

[website] - icon-contact

Rondleiding

Meer weten over Alles Kidz Kinderopvang? Heb je vragen over beschikbaarheid of wil je een kijkje nemen op onze locatie? Wij nodigen je graag uit voor een rondleiding.

Vraag een rondleiding aan

[website] - icon-contact

Bel me terug

Naar aanleiding van je vraag nemen wij telefonisch contact met je op. 

Bel me terug

[website] - icon-contact

Inschrijven

Ja, ik wil mijn kind(eren) inschrijven! Vul hier je gegevens in. We nemen contact met je op om de beschikbaarheid te bespreken.

Direct inschrijven